องค์ประกอบที่ 8
 การเงินและงบประมาณ


สรุปภาพรวมการดำเนินงาน :
 • มีการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีภายนอกและจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มีระบบบัญชีที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ นอกเหนือจากระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มีการจัดทำแผนการแสวงหาแหล่งเงินเชิงกลยุทธ์โดยใช้ Balanced Scorecard
 • มีการติดตามผลการใช้เงินรายได้ โดยคณะกรรมการเงินรายได้ เป็นประจำทุกเดือน
 • มีการปรับปรุงคู่มือการเงินและพัสดุ ระเบียบ ให้สอดคล้องและทันสมัยต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ


8.1 กระบวนการแสวงหาทรัพยากรการเงิน
         วิทยาลัยฯ มีระเบียบที่ใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่ยึดถือปฏิบัติ มีจำนวน 10 ฉบับดังต่อไปนี้
 
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2546 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2546 (เอกสาร 8ก)
 • ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2547 (เอกสาร 8ข)
 • ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2547 (เอกสาร 8ค)
 • ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2548 (เอกสาร 8ง)
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2548 (เอกสาร 8จ)
 • ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2549 (เอกสาร 8ฉ)
 • ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2549 (เอกสาร 8ช)
 • ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2549 (เอกสาร 8ซ)
 • ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2549 (เอกสาร 8ฌ)
 • ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเงินและบัญชีการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550 (เอกสาร 8 ญ)
   
  8.1.1 มีการกำหนดแผนการแสวงหาแหล่งเงินจากแหล่งต่างๆ
         วิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานหาแหล่งเงินจากแหล่งต่างๆ 3 ทาง ได้แก่
 
 • การขออนุมัติงบประมาณจากงบแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเป็นการหารายได้จากการดำเนินโครงการที่ปรึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชนต่างๆ และรายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ
         แผนการแสวงหาแหล่งเงินของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550–2554 นั้นระบุแผนการแสวงหาแหล่งทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้องค์กรในกำกับสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต วิทยาลัยฯ จัดทำแผนการแสวงหาเงินรายได้ โดยวิเคราะห์ประมาณการรายรับประจำปี (เอกสารหมายเลข 8.1.1 ก, 8.1.1 ข , 8.1.1 ค , 8.1.1 ง) งบประมาณการรายรับระยะเวลา 5 ปี (เอกสารหมายเลข 8.1.1 จ) โครงการและงบประมาณแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (เอกสารหมายเลข 8.1.1 ฉ) ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนการแสวงหาแหล่งเงินในรูปแบบแผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยใช้ Balanced Scorecard ด้วย (เอกสารหมายเลข 8.1.1 ช)
   
  8.1.2 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
         ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินวิทยาลัยฯได้ยื่นเสนอขออนุมัติงบประมาณตามแผนซึ่ง ปีงบประมาณ 2549 วิทยาลัยได้รับงบประมาณเพื่อมาดำเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้
 
 • โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (e-Tourism) และสนับสนุนการบริหารงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมด้านหัตถอุตสาหกรรม (e-Handicraft) (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ก)
 • โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตวิทยาการสำหรับสังคมอุตสาหกรรม และสังคมชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ข)
 • โครงการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ค)
 • โครงการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ง)
         วิทยาลัยฯ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนี้
 
 • หนังสือแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในงบหมวดครุภัณฑ์ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 จ)
 • คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ในงบดำเนินงานหมวดค่าวัสดุ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ฉ)
 • คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551 ในงบดำเนินงานหมวดค่าครุภัณฑ์ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ช)
         ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาหาแหล่งเงินเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการวิทยาลัยฯโดยใน พ.ศ.2549 มีการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงินยืมค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ซ และ 8.1.2 ฌ) และควบคุมการก่อสร้างอาคารของวิทยาลัยด้วย (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ญ)
         ในส่วนการแสวงหาแหล่งเงินโดยการดำเนินโครงการที่ปรึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการที่ปรึกษา งานอบรมสัมมนา และบริการวิชาการแก่ชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มรายรับของวิทยาลัยฯ ได้แก่
 
 • โครงการอบรม KM for Pipeline ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสายงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจ ผลิตก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ฎ)
 • โครงการอบรมการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ฏ)
 • โครงการอบรม KM Master Class: Strengthen KM Agent Capability บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ฐ)
 • โครงการบริหารจัดการความรู้ (โครงการนำร่อง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ฑ)
 • โครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้ สายงานพัฒนา ปี 2550-2552 (Knowledge Engineer) รุ่นที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ฒ)
 • โครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้ สายงานพัฒนา ปี 2550-2552 (Knowledge Engineer) รุ่นที่ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ณ)
 • โครงการอบรม เรื่อง วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering: VE) (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ด)
 • โครงการการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA) ครั้งที่ 1 (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ต)
 • โครงการอบรม Knowledge Capture for Pipeline และนำเสนอข้อมูลเข้าระบบ Share Point ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ถ)
 • โครงการอบรมหัวข้อ Knowledge Engineering for Pipeline ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานสายงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ท)
 • โครงการอบรมหัวข้อเรื่อง KM Concept & Tools (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ธ)
 • โครงการอบรม เรื่อง การออกแบบตัวละคร (Character Design) สำหรับงานแอนนิเมชัน (เอกสารหมายเลข 8.1.2 น)
 • โครงการอบรมโปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) สำหรับนักออกแบบและบุคคลทั่วไปที่สนใจ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 บ)
 • โครงการฝึกอบรม เรื่อง จิตวิทยาการปรับพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชา (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ป)
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ผ)
         สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 ฝ) มีดังนี้
 
 • ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ)
 • ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคปกติ)
 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน
 • ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  8.1.3 มีการประเมินผลการดำเนินงานแสวงหาแหล่งเงิน
         วิทยาลัยฯ ได้มีประเมินผลการดำเนินแสวงหาแหล่งเงินในปีการศึกษา 2549 (เอกสารหมายเลข 8.1.3 ก) ดังนี้
 
 • มีการประเมินผลงบประมาณ โดยเปรียบเทียบงบประมาณปี 2549 กับปี 2550 และที่ขอตั้งปี 2550 เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้จ่ายงบประมาณ
 • มีการสรุปรายได้จากแหล่งเงินต่างๆ ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รายได้โครงการ
 • มีการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายจริง
   
  8.1.4 มีการนำผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงแผนงานแสวงหาแหล่งเงิน
         วิทยาลัยฯ ได้นำผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งเงิน ในการดำเนินการปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 8.1.4.ก)


ึ8.2 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ
   
  8.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการของวิทยาลัยฯ
         ในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณ โดยวิธีการดังนี้
 
 • มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 8.2.1 ก)
 • มีการจัดสรรงบประมาณตามแผน ตามนโยบายของผู้บริหารวิทยาลัยฯ ซึ่งได้นำเข้าที่ในการประชุมของคณะกรรมการเงินรายได้ของวิทยาลัย ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 8.2.1 ข)
   
  8.2.2 มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ
         คณะกรรมการเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาและกำหนดกรอบและนโยบายต่างๆ การจัดสรรเงินรายได้ ติดตามการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ การรายงานผลการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 ซึ่งจะมีประชุมติดตามทุกวันอังคารแรกของทุกเดือน (หมายเลข 8.2.2 ก)
         งานบัญชีและการเงินมีการจัดทำรายงานสรุปต้นทุนรายรับ–รายจ่ายโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารทราบและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงบประมาณรายได้ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 8.2.2 ข) ทั้งนี้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบและคุมยอดงบประมาณ เพื่อการคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 8.2.2 ค)
   
  8.2.3 มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
         วิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อดำเนินตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีซึ่งเป็นไปตามหลักของมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องทำรายงานการตรวจสอบประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยทำการประเมินผลและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป โดยได้ทำการตรวจสอบบัญชีครึ่งปี (ตรวจสอบการควบคุมภายใน เอกสารการเบิกจ่าย และงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549–30 มิถุนายน 2549) และสิ้นปี (ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2549) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (เอกสารหมายเลข 8.2.3 ก และ 8.2.3 ข)
         วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการรับ เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ และตรวจสอบระบบการดำเนินการด้านการเงินและบัญชี การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร นำผลการตรวจเสนอต่ออธิการบดี และแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยได้ทำการตรวจสอบบัญชีในวันที่ 25 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 23 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2550 (เอกสารหมายเลข 8.2.3 ค และ 8.2.3 ง)
         ในด้านระบบโปรแกรมบัญชีภายในนั้น วิทยาลัยฯ ได้มีการนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มาใช้ในการจัดทำบัญชี การบันทึกบัญชี รวมถึงการจัดทำงบการเงิน ของวิทยาลัยฯ โดยได้ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชีเพิ่มเติมจาก 2 ลิขสิทธิ์ เป็น 3 ลิขสิทธิ์เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเกิดความคล่องตัวในการทำงานด้านบัญชีการเงิน และมีการจัดทำคำนิยามของชื่อบัญชี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมาย คำนิยามของชื่อบัญชีที่ตรงกัน (เอกสารหมายเลข 8.2.3 จ , 8.2.3 ฉ , 8.2.3.ช) นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้ใช้ระบบบัญชีพึงรับ-พึงจ่าย 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐาน โดยวิทยาลัยฯ ได้ใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเฉพาะปีงบประมาณ 2550 ส่วนในปีงบประมาณ 2551 วิทยาลัยฯ จะได้ทำการรับ-จ่าย และบันทึกบัญชีในส่วนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไป (เอกสารหมายเลข 8.2.3 ซ , 8.2.3 ฌ , 8.2.3 ญ , 8.2.3 ฎ , 8.2.3 ฏ)
         ในด้านระเบียบหรือคู่มือการปฏิบัติงาน งานคลังและพัสุด ได้มีการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อการควบคุมภายในให้ถูกต้อง มีระบบและเหมาะสมกับ กับการดำเนินงานในปัจจุบันมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 8.2.3 ฐ , 8.2.3 ฑ , 8.2.3 ฒ , 8.2.3 ณ , 8.2.3 ด , 8.2.3 ต , 8.2.3 ถ , 8.2.3 ท , 8.2.3 ธ , 8.2.3 น) และงานการเงินและบัญชี มีการปรับปรุงคู่มือทางด้านการเงินเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ สะดวกต่อการตรวจสอบและควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 8.2.3.บ และ 8.2.3 ป)
   
  8.2.4 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ
         วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์งบประมาณประจำปีที่ได้ตั้งไว้ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี และนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณปีต่อไป โดยแผนการจัดสรรเงินของวิทยาลัยฯ จะคำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา การจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาถึงจำนวนการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา จำนวนบุคลากร กิจกรรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารและจัดการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร และวัตถุประสงค์การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ
         ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดสรรเงินงบประมาณของวิทยาลัยฯ และมีการกำหนดการหาแหล่งงบประมาณจากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในวิทยาลัย และเป็นแหล่งเงินสนับสนุนให้วิทยาลัยในการดำเนินการของวิทยาลัยต่อไป (เอกสารหมายเลข 8.2.4 ก)